NumFormat_Gen Fonksiyonu

Tanım


Verilen nümerik bilgiyi, belirli bir uzunlukta binlik ve ondalık ayıraçları da kullanarak yeniden biçimlendirir. Eğer biçimlendirilecek sayı 0 (sıfır) ise; stil parametre değerine göre boş bilgi veya 0 (sıfır) değeri geri dönülür. Binlik ayıraç olarak virgül (,), ondalık ayıraç olarak da nokta (.) işareti kullanılır. NumFormat ve NumFormat0 fonksiyonlarının birleştirilmiş halidir.


Veritabanlarına belirli formatta nümerik veri yazarken, kağıt baskılarında veya bir alana belirli bir formatta nümerik veriyi yazarken kullanılır.

Kullanım Şekli


Değişken = Document.NumFormat_Gen (NümerikBilgi, ToplamHaneSayısı, OndalıkHaneSayısı, Stil)

Ana Nesne


Document (Doc) nesnesinin elemanıdır. Bir doküman nesnesi ile kullanılmak zorundadır.

Parametreler


Parametre

Açıklama

NümerikBilgi

Yeniden biçimlendirilecek sayısal veya metinsel olabilen nümerik bilgi. Metinsel bilgiden kasıt, text formatındaki nümerik karakterlerden oluşan bilgidir. Fonksiyon için; 1200.30, “1200.30” ve “1,200.30” aynı bilgidir.

ToplamHaneSayısı

Yeniden biçimlendirilme sonucu oluşacak sayının, toplam karakter sayısı. Tam sayı cinsinden değerdir. Sıfır (0) veya sıfırdan büyük değer girilmelidir. Eğer sayının sahip olduğu toplam karakter sayısından küçük bir rakam girilirse, fonksiyon minimum toplam hane sayısını nümerik bilgiyi tamsayı gösterecek şekilde kendisi hesaplar.

OndalıkHaneSayısı

Yeniden biçimlendirme sonucu oluşacak sayının, ondalık kısmının hane sayısı. Tamsayı cinsinden değerdir. Sıfır (0) veya sıfırdan büyük değer girilmelidir. Negatif sayılar, pozitif sayıya çevrilerek fonksiyona kabul edilir. Eğer sayının sahip olduğu ondalık kısmın hane sayısından daha büyük bir değer girilirse, çevrim esnasında ondalık sayının sonuna, fark kadar 0 (sıfır) ilave edilir.

Stil

Sıfır (0) sayısının; çevrim sonucu nasıl gösterileceği seçeneğidir. Tam sayı olarak girilmelidir. Parametre değerleri aşağıdadır:

“0” : boş bilgi olarak geri döner. NumFormat fonksiyonu ile aynı işlevi görür.

“1” : 0 (sıfır) değeri geri döner. NumFormat0 fonksiyonu ile aynı işlevi görür.

Diğer tüm tamsayı değerlerinde, “1” değeri varsayılarak işlem yapılır.

Geri Dönen Değerler


Verilen sayının, istenilen şekilde biçimlendirilmiş halini, ondalık sayı olarak geri döner. Bir değişkene atanarak kullanılmalıdır.

Hatırlatmalar


Metinsel olarak girilen sayılardaki, tırnak ve binlik ayıraç olan virgüller dikkate alınmadan yeniden hesaplanan sayı biçimlendirilir.

Fonksiyon ondalıklı sayılarda, ondalık kısmın hane sayısına göre yuvarlama yapar.

Sayının ondalık kısmında en sonda yer alan anlamsız sıfırlarda (0) gösterilir. NumFormat_Gen_NLZ fonksiyonundan tek farkı budur.

NumFormat fonksiyonu ile NumFormat0 fonksiyonunun birleşmiş halidir.


Örnek


Sub Makro1()

       Sayi = 23845.580

       Mesaj = "NumFormat_Gen(" & Sayi & ",12,2,0) fonksiyonun sonucu : " & Doc.NumFormat_Gen(Sayi,12,2,0)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "NumFormat_Gen(" & Sayi & ",12,2,1 fonksiyonun sonucu : " & Doc.NumFormat_Gen(Sayi,12,2,1)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "NumFormat_Gen(0,12,2,0) fonksiyonun sonucu : " & Doc.NumFormat_Gen(0,12,2,0)

       Mesaj = Mesaj & chr(13) & "NumFormat_Gen(0,12,2,1) fonksiyonun sonucu : " & Doc.NumFormat_Gen(0,12,2,1)        

       Doc.MsgBox Mesaj

End Sub
Yukarıdaki örneğin sonucu, aşağıdaki mesaj kutusunda gösterilmiştir.


Birinci ve ikinci satırlarda aynı sayının, Stil parametre değeri farklı girilmesine rağmen, sayının değeri sıfır (0) olmadığından dolayı, seçenek bir etki göstermemiş ve aynı sonuç geri dönülmüştür.


Üçüncü ve dördüncü satırda ise 0 (sıfır) sayısının, Stil  parametre değeri farklı girilmesinin sonuçlarının, nasıl farklı olduğu görülmektedir.  “0” seçeneği boş bilgi geri dönerken, “1” seçeneği ise sıfır (0) değerini geri dönmüştürPaylaşım Makrosu